ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ವಿವರಗಳು

ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ
ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ (ಇನ್‌ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಮನೆ ಪರಿಹಾರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ