“ಡಿ” ಗ್ರೂಪ್ (ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು/ಲೋಡರ್ಸ್‌) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2015


ಅಧಿಸೂಚನೆ ವರ್ಡ್ ಪಿಡಿಎಫ್
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ
1:6 ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಪ.ಪಂ ಪ್ರವರ್ಗ-1
ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ ಪ್ರವರ್ಗ-2ಬಿ ಪ್ರವರ್ಗ-3ಎ ಪ್ರವರ್ಗ-3ಬಿ
ಸ್ಥಳೀಯ ಉಡುಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಪ.ಪಂ ಪ್ರವರ್ಗ-1
ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ ಪ್ರವರ್ಗ-2ಬಿ ಪ್ರವರ್ಗ-3ಎ ಪ್ರವರ್ಗ-3ಬಿ
 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ (ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು/ಲೋಡರ್) ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು PHC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಪ.ಪಂ ಪ್ರವರ್ಗ-1
ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ ಪ್ರವರ್ಗ-2ಬಿ ಪ್ರವರ್ಗ-3ಎ ಪ್ರವರ್ಗ-3ಬಿ
 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ (ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು/ಲೋಡರ್) ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಪ.ಪಂ ಪ್ರವರ್ಗ-1
ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ ಪ್ರವರ್ಗ-2ಬಿ ಪ್ರವರ್ಗ-3ಎ ಪ್ರವರ್ಗ-3ಬಿ
 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ (ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು/ಲೋಡರ್) ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-ಕಾದಿರಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಪ.ಪಂ ಪ್ರವರ್ಗ-1
ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ ಪ್ರವರ್ಗ-2ಬಿ ಪ್ರವರ್ಗ-3ಎ ಪ್ರವರ್ಗ-3ಬಿ
 
ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ
ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ
ಕಾದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ-2
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ - 3new
ಕಾದಿರಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿnew