ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು
OCT 2016
   


The Deputy Director, Tourism Department, Room No:303, Second Floor, A-Wing, Rajatadri, Manipal, Udupi. PIN: 576104.
Phone No: 0820-2574868 Email Id: tourismdeptudupi2012@gmail.com