ಕುಮಾರಿ. ಮಲ್ಲಾಜಮ್ಮ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ರವರು ದಿನಾಂಕ 16-07-2015 ರಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ನೇರಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳು.

     

1

 

Close

1

2

 

Close

2

3

 

Close

3

     

4

 

Close

4

5

 

Close

5

6

 

Close

6

     

7

 

Close

7

8

 

Close

8

9

 

Close

9