ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಗಮ

 

 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಆಂಜನೇಯ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 

 

ಕುಮಾರಿ ಮಲ್ಲಾಜಮ್ಮ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು