ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ - ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಅಪ್ಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬೊಮ್ಮಾರಬೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹರಿಜನ, ರಟ್ಟಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

1

 

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುಲ್ವಾಡಿ

Close

1

2

 

ಅಪ್ಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬೊಮ್ಮಾರಬೆಟ್ಟು

Close

2

3

 

ಎಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹರಿಜನ, ರಟ್ಟಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

Close

3

ಕಾಂತರ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ, ಈದು,ಕಾರ್ಕಳ ತಾ ಕಾಂತರ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ , ಈದು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ (3) ಕಾಂತರ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ , ಈದು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ (2)

4

 

ಕಾಂತರ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ, ಈದು,ಕಾರ್ಕಳ ತಾ

Close

4

5

 

ಕಾಂತರ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ , ಈದು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ (3)

Close

5

6

 

ಕಾಂತರ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ , ಈದು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ (2)

Close

6

ಕಾಂತರ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ , ಈದು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇರ ಈದು ಕುತ್ರಿ ಕೋಂ ಬಿರ್ಕುಲ ಹರಿಜನ, ಕಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಕಳ ತಾ

7

 

ಕಾಂತರ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ , ಈದು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ

Close

7

8

 

ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇರ ಈದು

Close

8

9

 

ಕಾಂತರ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ , ಈದು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ

Close

9

ಕೃಷ್ಣಿ ಮುದ್ದು, ಉಪ್ಪೂರು ಚೆನ್ನ ಮೇರ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಮೇರ, ಈದು ಕಾರ್ಕಳ ಚೆನ್ನ ಮೇರ ಬಿನಾ ಮಾಯಿಲ ಮೇರ, ಈದು ಕಾರ್ಕಳ ತಾ

10

 

ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇರ ಈದು

Close

10

11

 

ಚೆನ್ನ ಮೇರ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಮೇರ, ಈದು ಕಾರ್ಕಳ

Close

11

12

 

ಚೆನ್ನ ಮೇರ ಬಿನಾ ಮಾಯಿಲ ಮೇರ, ಈದು ಕಾರ್ಕಳ ತಾ

Close

12

ನರಸಿ ಕೋಂ ನರಸು, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ ಬಸವ ಬಿನ್ ದ್ಯಾವ, ಕಾವ್ರಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ ಬೊಗ್ಗು ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮೇರ, ಶಿವಪುರ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ

13

 

ನರಸಿ ಕೋಂ ನರಸು, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

Close

13

14

 

ಬಸವ ಬಿನ್ ದ್ಯಾವ, ಕಾವ್ರಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

Close

14

15

 

ಬೊಗ್ಗು ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮೇರ, ಶಿವಪುರ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ

Close

15

ಬೊಗ್ಗು ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮೇರ, ಶಿವಪುರ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ ಮೆಣ್ಪ ಪರವ ಸಾಣೂರು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ ಮೆಣ್ಪ ಪರವ ಸಾಣೂರು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ (2)

16

 

ಬೊಗ್ಗು ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮೇರ, ಶಿವಪುರ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ

Close

16

17

 

ಮೆಣ್ಪ ಪರವ ಸಾಣೂರು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ

Close

17

18

 

ಮೆಣ್ಪ ಪರವ ಸಾಣೂರು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ (2)

Close

18

ಮೆಣ್ಪ ಪರವ ಸಾಣೂರು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ (3) ಮೋನಪ್ಪ ಕೆರ್ವಾಶೆ ರಾಮ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ, ಸೇನಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

19

 

ಮೆಣ್ಪ ಪರವ ಸಾಣೂರು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ (3)

Close

19

20

 

ಮೋನಪ್ಪ ಕೆರ್ವಾಶೆ

Close

20

21

 

ರಾಮ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ, ಸೇನಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

Close

21

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿನ್ ರಾಮ, ಹನೆಹಳ್ಳಿ, ಉಡುಪಿ ತಾ ವೆಂಕು ಕೋಂ ದಿ. ವೆಂಕ, ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ ಶೀನ ಬಿನ್ ಬಸವ, ಗುಳ್ಳಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

22

 

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿನ್ ರಾಮ, ಹನೆಹಳ್ಳಿ, ಉಡುಪಿ ತಾ

Close

22

23

 

ವೆಂಕು ಕೋಂ ದಿ. ವೆಂಕ, ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

Close

23

24

 

ಶೀನ ಬಿನ್ ಬಸವ, ಗುಳ್ಳಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

Close

24

ಸಂಜೀವ ಬಿನ್ ದುರ್ಗಾ, ಗುಲ್ವಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ ಸುಶೀಲ ಈದು ಕಾರ್ಕಳ ಸೋಮ ಹಿಲಿಯಾಣ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

25

 

ಸಂಜೀವ ಬಿನ್ ದುರ್ಗಾ, ಗುಲ್ವಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

Close

25

26

 

ಸುಶೀಲ ಈದು ಕಾರ್ಕಳ

Close

26

27

 

ಸೋಮ ಹಿಲಿಯಾಣ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ

Close

27