ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ - ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಪಡೆದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವ, ಮಲ್ಪೆ, ಕೊಡವೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ- ಉಡುಪಿ
 
ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಪಡೆದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿ ರವಿ ಬಿನ್ ತುಕ್ರಪ್ಪ, ಪಲಿಮಾರು, ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ
 
 

1

 

ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಪಡೆದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವ, ಮಲ್ಪೆ, ಕೊಡವೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ- ಉಡುಪಿ

ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವ, ಮಲ್ಪೆ, ಕೊಡವೂರು, ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿಕ್ರಂ 3 ವೀಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ರೂ. 84098/- ಸಹಾಯಧನ , ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ರೂ.158003/- ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪಾಲು ರೂ. 12742/- ಒಟ್ಟು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 2,54,843/-

Close

1

2

 

ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಪಡೆದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿ ರವಿ ಬಿನ್ ತುಕ್ರಪ್ಪ, ಪಲಿಮಾರು, ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ

ರವಿ ಬಿನ್ ತುಕ್ರಪ್ಪ, ಪಲಿಮಾರು, ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ರೂ. 200000/- ಸಹಾಯಧನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ 553248/- ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪಾಲು ರೂ. 39645/- ಒಟ್ಟು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 792893/-

Close

2

3

 

Close

3

     

4

 

Close

4

5

 

Close

5

6

 

Close

6

     

7

 

Close

7

8

 

Close

8

9

 

Close

9