Close

Sri Pradeep Kurdekar

Taluk Office,Udupi

Email : thasildarudupi[at]gmail[dot]com
Designation : Tahshildar Udupi
Phone : 0820-2520417