ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

 

ಪ್ರದೇಶ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
ಉಡುಪಿ 0820 576101
ಕಾಪು  08252 574106
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ

08252 576213
ಕುಂದಾಪುರ

08254 576201
ಕಾರ್ಕಳ 08258 574104
ಹೆಬ್ರಿ 08253 576112
ಬೈಂದೂರು 08254 576214