Close

ಕೋಶ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೆಪ್ಸಿಬಾ ರಾಣಿ ಕೊರ್ಲಪಾಟಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ , ಉಡುಪಿ

ಜಿಲ್ಲೆ.

dcudu-rd-ka@nic[dot]in , deo[dot]udupi@gmail[dot]com 0820-(O) 2574924, 2574925 (F) 2524926
ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ಕ.ಆ.ಸೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. deo[dot]udupi@gmail[dot]com 0820-(O) 2574924, 2574925
ಶ್ರೀ.ಬೂಬಾಲನ್ ಟಿ., ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಕುಂದಾಪುರ. ackundapur@gmail[dot]com 08254-(O) 231984