Close

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ.(ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

 

ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2013

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2015

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2016
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 01/04/2017
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 01/04/2018
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 01/06/2019
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 28/12/2020
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 2021
ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಶಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಸಂಸದರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ

 

ಅಜೆಕಾರ್
ಅಜೆಕಾರ್
ಅಜೆಕಾರ್
ಕಾರ್ಕಳ
ಕಾರ್ಕಳ

 

ಬಿ ಸಿ ಎಂ
ಬಿ ಸಿ ಎಂ