Close

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

 

ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2013

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2015

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2016
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 01/04/2017
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 01/04/2018
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 01/06/2019
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 28/12/2020
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 2021
ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಶಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಸಂಸದರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 2023

 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಉಡುಪಿ 4(1)ಬಿ 2021
ಕಾರ್ಕಳ 4(1)ಬಿ 2021
ಕಾಪು   4(1)ಬಿ  2021
ಕುಂದಾಪುರ 4(1)ಬಿ  2021
ಕುಂದಾಪುರ 4(1)ಎ  2021
ಕಾಪು   4(1)ಬಿ  2022
ಅಜೆಕಾರ್ 4(1)ಬಿ  2021

 

ಅಜೆಕಾರ್
ಅಜೆಕಾರ್
ಅಜೆಕಾರ್
ಕಾರ್ಕಳ
ಕಾರ್ಕಳ
ಬಿ ಸಿ ಎಂ
ಬಿ ಸಿ ಎಂ