ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ _08 ಜುಲೈ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 08 ಜುಲೈ 2019

08/07/2019 30/09/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (7 MB)
ಟೆಂಡರ್ _01 ಜುಲೈ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 01 ಜುಲೈ 2019

01/07/2019 31/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (4 MB)
ಟೆಂಡರ್ _24 ಜೂನ್

ಟೆಂಡರ್  ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 24 ಜೂನ್ 2019

24/06/2019 31/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _17 ಜೂನ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 17 ಜೂನ್ 2019

17/06/2019 31/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _10 ಜೂನ್

ಟೆಂಡರ್  ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 10 ಜೂನ್ 2019

10/06/2019 31/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _03 ಜೂನ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 03 ಜೂನ್ 2019

03/06/2019 31/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _09 ಮೇ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 09 ಮೇ 2019

09/05/2019 31/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1,000 KB)
ಆರ್ಕೈವ್