ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ _16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019

16/09/2019 30/11/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019

09/09/2019 30/11/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019

03/09/2019 30/11/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _26 ಆಗಸ್ಟ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2019

26/08/2019 30/11/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _19 ಆಗಸ್ಟ್

ಟೆಂಡರ್  ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2019

19/08/2019 30/11/2019 ನೋಟ (609 KB)
ಟೆಂಡರ್ _13 ಆಗಸ್ಟ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 13 ಆಗಸ್ಟ್ 2019

13/08/2019 31/10/2019 ನೋಟ (783 KB)
ಟೆಂಡರ್ _29 ಜುಲೈ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 29 ಜುಲೈ 2019

29/07/2019 30/09/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _22 ಜುಲೈ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 22 ಜುಲೈ 2019

22/07/2019 30/09/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _15 ಜುಲೈ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 15 ಜುಲೈ 2019

15/07/2019 30/09/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _08 ಜುಲೈ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 08 ಜುಲೈ 2019

08/07/2019 30/09/2019 ನೋಟ (7 MB)
ಆರ್ಕೈವ್