ಟೆಂಡರ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ _28 ಜನವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 28 ಜನವರಿ 2019

28/01/2019 28/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (4 MB)
ಟೆಂಡರ್ _14 ಜನವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 14 ಜನವರಿ 2019

14/01/2019 28/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _07 ಜನವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 07 ಜನವರಿ 2019

07/01/2019 28/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _21 ಜನವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 21 ಜನವರಿ 2019

21/01/2019 28/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _10 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

10/12/2018 31/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (4 MB)
ಟೆಂಡರ್ _24 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 

24/12/2018 31/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (4 MB)
ಟೆಂಡರ್ _31 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

31/12/2018 31/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _3 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

03/12/2018 31/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _17 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

17/12/2018 31/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _27 ನವೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 27 ನವೆಂಬರ್ 2018

27/11/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (6 MB)