ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ _10 ಜೂನ್

ಟೆಂಡರ್  ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 10 ಜೂನ್ 2019

10/06/2019 31/08/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _01 ಜುಲೈ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 01 ಜುಲೈ 2019

01/07/2019 31/08/2019 ನೋಟ (4 MB)
ಟೆಂಡರ್ _24 ಜೂನ್

ಟೆಂಡರ್  ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 24 ಜೂನ್ 2019

24/06/2019 31/08/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _09 ಮೇ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 09 ಮೇ 2019

09/05/2019 31/07/2019 ನೋಟ (1,000 KB)
ಟೆಂಡರ್ _03 ಜೂನ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 03 ಜೂನ್ 2019

03/06/2019 31/07/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _17 ಜೂನ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 17 ಜೂನ್ 2019

17/06/2019 31/07/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _06 ಮಾರ್ಚ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 06 ಮಾರ್ಚ್ 2019

05/03/2019 30/06/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _29 ಏಪ್ರಿಲ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019

29/04/2019 30/06/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _27 ಮೇ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 27 ಮೇ 2019

27/05/2019 30/06/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _20 ಮೇ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 20 ಮೇ 2019

20/05/2019 20/06/2019 ನೋಟ (5 MB)